Missie en visie

Missie

De CHAGZ is een onafhankelijke organisatie van huisartsenpraktijken gevestigd in Amsterdam Zuid en verantwoordelijk voor het coördineren en leveren van betaalbare en toegankelijke, multidisciplinaire zorg in de eerste lijn aan groepen chronisch zieken.

De CHAGZ wil patiënten actief betrekken bij en mede verantwoordelijk maken voor hun zorgproces en levenskwaliteit met behulp van zelfmanagementadviezen en -instrumenten.

De CHAGZ wil bijdragen aan maatschappelijke kostenbeheersing door het maken van goede kwaliteits- en prijsafspraken en het bewerkstelligen van substitutie van tweedelijns- naar eerstelijnszorg waar dit mogelijk en verantwoord is.

Visie

 • De CHAGZ is opgericht in de overtuiging dat onderlinge samenwerking met vaste afspraken de kwaliteit van zorg verbetert. Deze samenwerking is goed voor patiënten, professionals en verzekeraars. Samenwerken verhoogt ook het plezier van werken in de gezondheidszorg.
 • De CHAGZ onderschrijft het visiedocument van de LHV met als kernpunten:
  • De patiënt kan bij de huisarts terecht voor integrale, samenhangende en doelmatige zorg.
  • De huisarts kent zijn/haar patiënten en de patiënten kennen hun huisarts.
  • De huisarts is poortwachter in de eerste- en tweedelijns keten.
  • De huisartspraktijk biedt laagdrempelige, buurtgerichte integrale zorg van hoge kwaliteit.
 • De huisartsenpraktijk heeft een nauwe samenwerking in de wijk/buurt met welzijns- en zorgorganisaties (GGZ, VVT, GGD, jeugdzorg, GHZ, apotheek, tandarts, verloskundigen, fysiotherapie, etc.) op basis van richtlijnen en structurele samenwerkingsafspraken.
 • De CHAGZ biedt de huisarts structuur, faciliteiten en continuïteit om haar rol in de wijk/buurt beter uit te kunnen voeren.
 • De CHAGZ wordt door stakeholders (bijv. VUmc en stadsdeel) gezien als aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in stadsdeel Zuid. Ondanks het feit dat de Coöperatie niet alle huisartsenpraktijken in stadsdeel Zuid vertegenwoordigt is het bestuur zich bewust van deze rol en neemt zij hierin een voortrekkersrol.