Diabeteszorg

Diabetes mellitus type 2 is een chronische aandoening waarbij er teveel glucose in het bloed blijft. Dit kan komen doordat het lichaam niet meer goed reageert op insuline, de stof die de glucose in het lichaam reguleert of doordat er te weinig insuline wordt aangemaakt.

Eén van de doelen van de CHAGZ is om de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met diabetes mellitus type 2 te verbeteren.

Om diabeteszorg op een goede en gestructureerde manier te kunnen aanbieden blijft uw huisarts uw centrale aanspreekpunt, en deze werkt nauw samen met de andere professionele zorgverleners en de zorgverzekeraar, volgens het diabetes zorgprogramma.

De huisarts, de internist van het AMC, de diabetesverpleegkundige, praktijkondersteuner, podotherapeut, pedicure, optometrist, diëtist en de oogarts maken deel uit van de ketenzorg waarbij de zorg gezamenlijk wordt georganiseerd en uitgevoerd en goed op elkaar is afgestemd.

Deelname aan dit zorgprogramma kan de kwaliteit van zorg verhogen, onder meer door regelmatige controles van uw bloedsuiker, gewicht en bloeddruk. Het leren omgaan met uw ziekte staat centraal in het zorgprogramma. In nauw overleg met u stelt de huisarts een individueel zorgplan op.

Binnen de CHAGZ ondersteunen de zorgverleners middels zelfmanagement de patiënt. De patiënt heeft zoveel mogelijk eigen regie en neemt actief deel aan het eigen zorgproces door goed om te gaan met de symptomen, de behandeling, de monitoring van de eigen gezondheidstoestand en zelf doelen te stellen.

Documenten

  Individueel zorgplan en controles bij diabetes

  In overleg met de patiënt stellen we een individueel zorgplan op. Dat gebeurt in samenwerking met uw huisarts en de praktijkondersteuner. Zo nodig wordt u doorverwezen naar een andere zorgverlener, zoals de diëtist, podotherapeut, pedicure, optometrist, oogarts en/of een specialist in het ziekenhuis.

  In uw huisartsenpraktijk wordt u elke drie maanden onderzocht en vindt er één keer per jaar een uitgebreide jaarcontrole plaats.

  De driemaandelijkse controle wordt door de huisarts, praktijkondersteuner of assistente gedaan.
  Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe voelt u zich in het algemeen? Heeft u verschijnselen gehad (zoals honger, zweten, hartkloppingen, beven of verwardheid) die kunnen wijzen op een te laag glucosegehalte? Of verschijnselen (zoals veel dorst, veel plassen, moeheid) die op een te hoog glucosegehalte kunnen wijzen?
  • Heeft u vragen over uw voeding of dieet? Hoe gaat het met uw gewicht en het bewegen?
  • Heeft u vragen over uw medicijnen?
  • Heeft u last van opgezette benen of pijn bij het lopen?
  • Zijn er slecht genezende wondjes of infecties aan de voeten?

  De volgende metingen worden verricht:

  • Uw bloedsuiker wordt gemeten. Een goede bloedsuiker is: nuchter tussen de 4 en 8 mmol/l, niet- nuchter tussen de 4 en 9 mmol/l.
  • U wordt gewogen en uw BMI (body mass index) bepaald. Een BMI tussen de 20 en 25 is goed. Bij een BMI boven de 25 spreken we van overgewicht en bij een BMI van meer dan 30 van ernstig overgewicht of obesitas.
  • Uw bloeddruk wordt gemeten. Een goede bloeddruk is gelijk of lager dan 140/85.
   Spuitplaatsen worden gecontroleerd. [alleen bij insuline gebruik]

  De jaarlijkse controle wordt door de huisarts of praktijkondersteuner gedaan. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan klachten die bij diabetespatiënten vaak voorkomen. Naast de punten van de driemaandelijkse controle komen de onderstaande punten aan de orde:

  • Zijn er problemen met het zien zoals wazig zien of dubbel zien?
  • Zijn er problemen zoals pijn op de borst, benauwdheid of minder uithoudingsvermogen?
  • Heeft u pijn, tintelingen of minder gevoel in handen of voeten?
  • Heeft u jeuk aan de geslachtsorganen?
  • Heeft u last van erectiestoornissen of pijn bij het vrijen?
  • Heeft u voldoende lichaamsbeweging?
  • Lukt het om te stoppen met roken?
  • Beperkt u het gebruik van alcohol?

  De volgende metingen worden verricht:

  • Uw bloeddruk wordt gemeten.
  • Uw bloed wordt onderzocht op glucose (Nuchter en HbA1c), cholesterol en kreatinine.
  • De urine wordt gecontroleerd op eiwit (albumine).
  • Uw voeten worden onderzocht.
  • Bij insuline gebruik worden spuitplaatsen gecontroleerd.

  Jaarlijks vindt een uitgebreid voetonderzoek plaats en iedere drie jaar krijgt u een controle van de ogen (fundus).

  Het is van belang dat u regelmatig voor controle komt, zodat de behandeling zo nodig kan worden aangepast.

  Informatie van de diabetesverpleegkundige

  Wat doet de diabetesverpleegkundige binnen de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid?

  De diabeteszorg voor de mensen met diabetes type 2 wordt door de huisarts, praktijkondersteuner en assistente in de eigen praktijk gedaan. De diabetesverpleegkundige heeft zich speciaal geschoold in de diabeteszorg en houdt de ontwikkelingen op dit gebied bij. Daardoor kan zij de huisarts, praktijkondersteuner en assistente adviseren over de organisatie van de diabeteszorg, maar ook vragen beantwoorden over specifieke problemen. Voor de praktijkondersteuners en assistentes verzorgt zij scholingen over diabetes, zodat ook zij voldoende kennis hebben en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

  Regelmatig bezoekt de diabetesverpleegkundige de huisartspraktijken en is dan aanwezig bij een spreekuur. Op aanvraag van de praktijkondersteuner of assistente kan ze aanwezig zijn bij een consult om mee te denken en te adviseren over het te volgen beleid. Ook kan de huisarts of praktijkondersteuner naar de diabetesverpleegkundige verwijzen. Het kan dan gaan om: het instellen op insuline, het aanleren van zelfcontrole met een meter of extra begeleiding bij ontregelingen van de bloedsuikers, en het helpen diabetes type 2 om te keren.

  Wanneer u vragen heeft voor de diabetesverpleegkundige, laat dit dan weten aan de huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Zij kunnen u doorverwijzen.

  Informatie over vacatureoverbrugging  voor de praktijken

  Ter overbrugging van de vacaturetijd voor een diabetesverpleegkundige (DVK) die ontstaat door het vertrek van Sandra, hebben wij samen met Petra Elders een tijdelijke oplossing bedacht. Deze oplossing gaat ervoor zorgen dat er schriftelijke (geen spoed) en telefonische (spoed) consultatie gegeven kan worden. Er wordt samen met VIPLive gekeken of de schriftelijke consultatie via VIP-Live kan lopen. De precieze opzet met bereikbaarheidsgegevens krijgen jullie zo snel mogelijk.

  De DVK die in de komende maanden de consultatiefunctie voor haar rekening neemt is Fieneke Neefjes. Zij is met ingang van 20 december voor 4 uur per week gedetacheerd vanuit Ketenzorg West Friesland.

  • Fieneke is voor telefonische, dus spoed consultatie, bereikbaar op het telefoonnummer dat eerder via de mail is toegezonden (eventueel op te vragen bij Fleur Heijerman: f.heijerman@chagz.nl)
  • POH-S: bij voorkeur eerst met je arts overleggen, pas daarna als het spoed is Fieneke bellen.
  • Fieneke is bereikbaar op
   • Maandagochtend van 08:00-12:00 uur
   • Dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:00-16:30 uur.
  • Als ze op het moment zelf niet bereikbaar is, spreek dan de voicemail in, zij belt terug
  • Elke dinsdag heeft Fieneke overleg met Petra Elders, de complexe casussen worden met Petra besproken

  Fieneke kan ook over het inzetten van de nieuwe SGLT-2-remmers adviseren. De nieuwste werkinstructie staan bij documenten op deze website.

  Samenwerkende zorgverleners