Ouderenzorg

Een van de speerpunten binnen de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid is de zorg voor ouderen. Deze zorg wordt veelal in samenwerking met andere zorgverleners in de wijk georganiseerd.

Een flink aantal huisartsenpraktijken heeft een praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-O). Deze praktijkondersteuner brengt in overleg met de huisarts huisbezoeken aan kwetsbare ouderen van boven de 75 jaar. Met behulp van een vragenlijst wordt samen met de oudere in kaart gebracht wat de knelpunten zijn en waar hulp nodig is.
De praktijkondersteuner weet de weg in de wijk en kan de oudere naar andere instanties verwijzen als dat nodig is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hulp bij de administratie, activiteiten in de wijk of een ergotherapeut.

Als het nodig is wordt de ouderen besproken in een multidisciplinair team. Dit kan nodig zijn als er sprake is van complexe problematiek. In zo’n multidisciplinair team zit altijd de huisarts, de POH, een specialist ouderengeneeskunde en eventueel andere professionals die de oudere goed kennen.

Heeft u vragen over ouderenzorg dan kunt u natuurlijk terecht bij uw huisarts.
Voor algemene vragen kunt u terecht bij de coördinator ouderenzorg van de CHAGZ:

Hilda Brouwer
Mail: h.brouwer@chagz.nl
tel.: 0633612673

Documenten

  Projecten en andere activiteiten

  Project Beter Oud in Amsterdam: BOA
  Het BOA project heeft tot doel om de ouderenzorg, zoals deze bij veel huisartsenpraktijken in Amsterdam Zuid wordt uitgevoerd, uit te breiden naar huisartsenpraktijken buiten Zuid. Dit wordt nu gedaan in een huisartsenpraktijk in Amsterdam Noord, Zuid-Oost en Nieuw-West. Die drie praktijken hebben nu ook een praktijkondersteuner ouderenzorg en/of werken nauw samen met de wijkverpleegkundige uit de wijk, die de kwetsbare ouderen van de praktijk zo nodig thuis bezoekt en hun (zorg) vraag in beeld brengt. Bij de praktijken is ook een specialist ouderenzorg aangesloten die een eigen spreekuur heeft of de ouderen thuis bezoekt als dat nodig is.

  Bij de huisartsenpraktijk Medisch Centrum Gelderlandplein werkt men al een aantal jaar tot grote tevredenheid op deze manier. Hier wordt ook gekeken hoe de zorg nog beter kan worden. Dit gebeurt samen met de artsen van de omliggende ziekenhuizen door afspraken te maken over zaken die belangrijk zijn rondom (spoed) opname en ontslag van een kwetsbare oudere in het ziekenhuis.

  Om dit project mogelijk te maken werken het Ben Sajet Centrum, Sigra, VU, 1ste lijn Amsterdam en de CHAGZ samen. Meer informatie over het project is te vinden op: www.bensajetcentrum.nl/programmas/beter-oud-in-amsterdam-integrale-ouder…

  Beter thuis in Zuid
  Namens de gemeente, stadsdeel Zuid, voeren de praktijkondersteuners-ouderenzorg in Buitenveldert het project ‘Beter thuis in Zuid’ uit. Het project is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen in Buitenveldert. Dit gebeurt onder andere door beter samen te werken met Welzijn. Door middel van preventieve huisbezoeken inventariseert de POH of er bij de ouderen ‘klachten’ zijn die wellicht opgelost kunnen worden door gebruik te maken van het welzijnsaanbod. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eenzaamheidsgevoelens. Deze kunnen allerlei klachten veroorzaken. De POH kan dan samen met u kijken of er een geschikte oplossing in het Welzijnswerk is. Bijvoorbeeld door een leuke activiteit of een bezoek van een aardige vrijwilliger.

  Dementieketen

  Ook mensen met dementie zijn onder de aandacht. Samen met een flink aantal andere organisaties uit Amsterdam Zuid vormen de huisartsen onderdeel van de “Zorgketen dementie”. Zij zijn actief bezig met het vinden van een vorm van hulpverlening waarbij de persoon met dementie en zijn mantelzorger de juiste ondersteuning krijgt en zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan blijven. Door de praktijkondersteuners ouderenzorg en de casemanagers dementie wordt getracht een zo optimaal mogelijke situatie te realiseren voor de patiënt en diens mantelzorger(s). Verder kunt u bij de praktijkondersteuner ook terecht voor vragen over dagbesteding etc.

  Praktijkondersteuner ouderenzorg
  Wat is een praktijkondersteuner ouderenzorg? Dit is iemand met een medische opleiding (meestal een verpleegkundige) die namens de huisarts kwetsbare ouderen van 75 jaar en ouder thuis bezoekt.

  Dit bezoek heeft tot doel om te kijken wat er gedaan moeten worden om uw gezondheid en zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden en/of om te kijken of hier nog iets in verbeterd kan worden.

  Zij weet goed de weg naar andere organisaties in Amsterdam Zuid en kan u altijd van informatie voorzien. Vanzelfsprekend werkt zij nauw samen met de huisarts.

  Samenwerkende zorgverleners

  Op dit moment zijn er (nog) geen adressen.