Privacyverklaring
Uw persoonsgegevens en uw privacy bij CHAGZ

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Binnen de AVG worden een aantal rollen gedefinieerd waaronder de rol van verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke stelt doel en middelen vast voor de verwerking van persoonsgegevens. Heel vaak is de huisarts als dossierhouder verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke. De betrokkene is de patiënt die vragen heeft over zijn persoonsgegevens aan de CHAGZ of huisarts. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

CHAGZ
CHAGZ is een onafhankelijke organisatie van huisartsenpraktijken gevestigd in Amsterdam Zuid en verantwoordelijk voor het coördineren en leveren van betaalbare en toegankelijke, multidisciplinaire zorg in de eerste lijn aan groepen chronisch zieken.
De CHAGZ wil bijdragen aan maatschappelijke kostenbeheersing door het maken van goede kwaliteits- en prijsafspraken en het bewerkstelligen van substitutie van tweedelijns- naar eerstelijnszorg waar dit mogelijk en verantwoord is.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is CHAGZ: A.J. Ernststraat 599, 1082 LD Amsterdam. E-mail adres: privacy@chagz.nl

CHAGZ en uw patiëntgegevens
Bij CHAGZ worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk voor het coördineren en leveren van betaalbare en toegankelijke, multidisciplinaire zorg in de eerste lijn aan met name groepen chronisch zieken. Tevens betrekt de CHAGZ u als patiënt bij uw zorg met behulp van zelfmanagementadviezen en -instrumenten.

Hoe gaat CHAGZ met uw gegevens als patiënt om?
Wanneer u in zorg komt bij de huisarts, neemt hij uw gegevens op in het Huisartsinformatiesysteem (HIS) van de praktijk. Wanneer u in een ketenzorgprogramma komt wordt aan u toestemming gevraagd om de informatie in het HIS, die van belang is voor de behandeling van uw chronische aandoening in het kader van ketenzorg, te delen met het Keteninformatiesysteem (KIS). Door het uitwisselen van gegevens met ketenpartners, bijv. de diëtist, krijgt u zorg die goed op elkaar afgestemd is. De diëtist kan via het KIS een klein stukje van uw gegevens inzien; namelijk alleen dat deel wat noodzakelijk is om adequate zorg te kunnen leveren.

Ook kunnen er zo gegevens gedeeld worden met medisch specialisten. Daarbij gaat het om een (consultatie) vraag van uw huisarts aan een medisch specialist.

Waarvoor worden uw gegevens verzameld?
De rol van CHAGZ bestaat uit ondersteuning van de huisarts bij het leveren van ketenzorg en monitoring van de kwaliteit van de ketenzorg. Ook neemt CHAGZ de financiële afhandeling van de ketenzorg voor haar rekening. 
Uw gegevens worden voor de volgende specifieke doeleinden verzameld:

 • voor het verwerken van behandelinformatie t.b.v. het verlenen van (keten)zorg, zoals zorg aan patiënten met
 • hartfalen, longziekten, diabetes en huidklachten;
 • voor de financiële afhandeling van de zorg door de aangesloten huisartsen en ketenpartners;
 • voor kwaliteitsbewaking van de ketenzorg in de praktijk.

Voorwaarden waaronder CHAGZ uw gegevens verzamelt
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen CHAGZ hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Bij het versturen van uw persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van beveiligd dataverkeer.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en het waarborgen van optimale kwaliteit.

Hoelang bewaart CHAGZ uw gegevens?
Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar, conform de WGBO (vanaf de laatste behandeling). Tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Huisartsenpraktijk
Ook in de bij CHAGZ aangesloten huisartsenpraktijken worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. De huisarts is als dossierhouder hiervoor verwerkingsverantwoordelijk. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Voor vragen over uw medische dossier en de privacy verwijzen wij u door naar uw eigen huisarts.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
CHAGZ verwerkt persoonsgegevens in het kader van kwaliteitsverbetering in de zorg (Wkkgz). Ook levert CHAGZ regelmatig een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Gegevens uitwisseling met onderzoeksinstituten gebeurt binnen de geldende juridische kaders.

CHAGZ en de gegevens van de ketenpartners
Bij CHAGZ houden we contactgegevens van alle ketenpartners bij in een digitaal bestand. Met de ketenpartners hebben wij samenwerkingsovereenkomsten. Voor deze samenwerking is het noodzakelijk om de administratieve gegevens van deze ketenpartners vast te leggen. Dit doen wij in onze beveiligde serveromgeving.

CHAGZ en de website en de gegevens van de bezoekers
CHAGZ gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de bezoeker. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de bezoeker.
Bij een eerste bezoek aan de website wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Cookies en opgeslagen informatie kunnen altijd door de gebruiker verwijderd worden.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
 • aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via de website kenbaar maken aan de CHAGZ.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie uw gegevens gedeeld worden of de omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van persoonsgegevens voor het declaratieproces, dan gaat de CHAGZ hierover graag met u in gesprek, u kunt de CHAGZ bereiken via privacy@chagz.nl